TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH – DỊCH VỤ CLOUD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập và tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh của Phòng định kỳ tháng/ quý/ năm, đáp ứng các mục tiêu kinh doanh đã cam kết. Tổ chức thực hiện chính sách kinh doanh, chính sách khuyến mại của công ty đặt ra. Xây dựng hệ thống kênh, […]