KS TRỰC VẬN HÀNH

THÔNG TIN CÔNG VIỆC Chức danh: Trung Tâm Kỹ Thuật & Điều Hành Mạng (NOC) Quản lý trực tiếp: TrưởngPhòng/Phó Giám Đốc TT NOC Quản lý gián tiếp: Giám Đốc TT NOC Thời gian làm việc: Theo lịch trực Ngày nghỉ: Theo lịch trực MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC Giám sát đảm bảo hệ thống CoreIP/DataCenter/Mạng […]